ქცევით ინსაიტები ეხმარება ორგანიზაციებს, შექმნან და განავითარონ ჰუმანოცენტრული პროცესები, პროცედურები და პროდუქტები - ლორი ფოსტერი.

ორგანიზაციული ქცევა

ორგანიზაციული ქცევა

ნებისმიერი ორგანიზაციის წარმატებას განსაზღვრავს განსახვავებული გამოცდილებების, რწმენებისა და მიზნების მქონე ინდივიდების ორგანიზაციის საერთო მიზნის გარშემო მობილიზება. სწორედ ამიტომ ორგანიზაციული კულტურა და თანამშრომელთა ჩართულობა და მოტივაცია გადამწყვეტ როლს თამაშობს იმაში, თუ რამდენად ეფექტურია ორგანიზაცია სასურველი შედეგების მიღწევაში. ჩვენ კერძო კომპანიებსა და საჯარო ორგანიზაციებს ვთავაზობთ ინდივიდუალური ქცევის მოტივატორების განსაზღვრას და ჯგუფური ფსიქოლოგიის სირთულეების გამოვლენას და ამის საფუძველზე , ისეთი გადაწყვეტების შემუშავებას, რომლებიც ხელს უწყობს შედეგზე ორიენტირებული ორგანიზაციული კულტურის და ეფექტიანი სამუშაო გარემოს ფორმირებას.