ქცევითი ინსაიტები მარტივი და ხარჯთეფექტური მეთოდია, გავაუმჯობესოთ მომხმარებლის გამოცდილება - McKinsey quarterly.

მომხმარებლის გამოცდილება

მომხმარებლის გამოცდილება

მომხმარებლის კმაყოფილება მასსა და ორგანიზაციას შორის ცალკეული თუ ურთიერთდაკავშირებული კონტაქტების კომპლექსური პროცესის შედეგია. ორგანიზაციები ხშირად დიდ რესურსებს დებენ მომხმარებლის კმაყოფილების დონის გასაზრდელად, მაგრამ ამას მომხმარებელთა დამოკიდებულებების და ქცევის სასიკეთო ცვლილება არ მოაქვს. ქცევითი მეცნიერების პერსპექტივიდან მომხმარებლის გამოცდილების სრული პროცესის გაანალიზებით, ჩვენ შეგვიძლია შევიმუშაოთ მომხმარებლის და ორგანიზაციის ურთიერთობის რუკა, რათა გამოვავლინოთ ორგანიზაციული სისტემების თუ ბიზნესპროცესების ნაკლოვანებები და დავსახოთ გაუმჯობესების გზები.