სამუშაო სფეროები

სამუშაო სფეროები

ჩვენ პარტნიორებთან ვმუშაობთ სოციალური და ორგანიზაციული პრობლემების ფართო სპექტრის გადაწყვეტზე ისეთი ინტერვენციების შემუშავებით, რომლითაც ქცევითი და სოციალური ნორმების ეფექტიანი და მდგრადი ცვლილება მიიღწევა. ჩვენი დიაგნოსტიკური მიდგომა შესაძლებლობას გვაძლევს, დავადგინოთ პრობლემის ძირეული მიზეზი და შევიმუშაოთ მიზნობრივი გადაწყვეტები. ქვემოთ იხილეთ ინფორმაცია ჩვენი სამუშაო სფეროების შესახებ.