კურსები

ფონდების მოძიება ქცევითი ინსაიტების გამოყენებით: ტრენინგი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის

გახადეთ ფონდების მოძიების პროცესი უფრო ეფექტური ქცევითი ინსაიტებისა და სხვა ტექნიკების გამოყენებით