ჩვენ შესახებ

ჩვენ ვართ სპეციალისტების ინტერდისციპლინური გუნდი, რომელსაც გვჯერა, რომ სამეცნიერო ცოდნასა და ემპირიულ მონაცემებზე დაფუძნებულ გადაწყვეტილებებს სასიკეთო სოციალური ცვლილებების მოტანა შეუძლია. როგორც სოციალურ ცვლილებებზე ორიენტირებული გუნდი, ჩვენ ვთანამშრომლობთ სამთავრობო უწყებებთან, საერთაშორისო და არაკომერციულ ორგანიზაციებთან და სოციალური პასუხისმგებლობის მქონე კომპანიებთან მათ წინაშე არსებული პრობლემების გადაჭრის მიზნით. ქცევითი მეცნიერების გამოყენებით ჩვენ დაგეხმარებით, აქციოთ თქვენი პროგრამები, პროექტები და ბიზნეს პროცესები უფრო ეფექტიანი და ადამიანზე ორიენტირებული.

01

მოქალაქე

ჩვენ დაგეხმარებით, მოქალაქეებზე ორიენტორებული პროგრამები და პოლიტიკა მოარგოთ ადამიანის ფსიქოლოგიას და ხარჯთეფექტურად და სწრაფად მიიღოთ ცვლილება.

02

თანამშრომელი

ჩვენ დაგეხმარებით, ადამიანების მენეჯმენტის პოლიტიკა, შიდა საკომუნიკაციო სტრატეგია ან რეკრუტმენტის პოლიტიკა გახადოთ ჰუმანოცენტრული და უფრო შედეგიანი.
 

03

მომხმარებელი

ჩვენ დაგეხმარებით, აღმოაჩინოთ მომხმარებლის ქცევის დრაივერები და დახვეწოთ და განავითაროთ თქვენი პალტფორმა, პროდუქტი ან შეთავაზება.
 
 

ჩვენი მისია

ჩვენ გვაერთიანებს ცოდნა და სურვილი, გამოვიყენოთ ქცევითი ინსაითები ადამიანთა ცხოვრების დონის და საზოგადოების კეთილდღეობის გასაუმჯობესებლად.

რატომ ქცევითი ინსაიტები

ხშირად ლიდერები, პოლიტიკის განმსაზღვრელები და პროგრამის ხელმძღვანელები მხედველობაში არ იღებენ პრობლემის გამომწვევ ძირეულ მიზეზებს, კერძოდ, ადამიანების ქვეცნობიერ მიდრეკილებებს და მენტალურ მოდელებს, ასევე, სოციალურ ან ფიზიკურ კონტექსტს, რომელშიც ისინი გადაწყვეტილებებს იღებენ და მოქმედებენ. 

ქცევითი ინსაითები გვეხმარება, გავიაზროთ, თუ რა ზემოქმედებას ახდენს კონტექსტი და ადამიანის ქვეცნობიერი მიდრეკილებები თუ მენტალური მოდელები მათ მიერ გადაწყვეტილების მიღებასა და ქცევაზე. 

მსოფლიოში ქცევითი ინსაითების მიდგომის მრავალწლიანმა გამოყენებამ აჩვენა, რომ ადამიანის ქცევის სიღრმისეული ცოდნა ხელს უწყობს ადამიანზე უფრო მეტად ორიენტირებული პროგრამებისა და პროექტების შემუშავებას, რომლებიც მდგრად სოციალურ და ორგანიზაციულ ცვლილებებს იწვევენ. 

ეთიკის პრინციპები

ჩვენი საქმიანობის მთავარი პრინციპებია - დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობა, გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება. ნებისმიერ პროექტზე მუშაობის პროცესში, ჩვენ ვხელმძღვანელობთ OECD-ის მიერ შემუშავებული ეთიკის წესებით, რომელიც ეხება ქცევითი ინსაითების მეთოდოლოგიის გამოყენებას. 

ვიმუშაოთ ერთად ცვლილებებისთვის

დაუკავშირდით ჩვენს ექსპერტს და აღმოაჩინეთ როგორ მოახდინოთ თქვენი პროგრამის, პლატფორმის ან პროდუქტის გაუმჯობესება ქცევის მეცნიერების გამოყენებით. 

''ქცევა ყოველთვის განსაზღვრული სტიმულაციის პირობებში ხდება და ამ სტიმულების ზეგავლენით იცვლება.''
დიმიტრი უზნაძე